Zasady działania serwisu Samopomoc Babska

Serwis Samopomoc Babska powstał z myślą o pozafinansowym wzajemnym świadczeniu pomocy. To platforma łącząca kobiety rozumiejące ideę samopomocową i potrafiące wykorzystać swoje umiejętności.

 

I Rejestracja

 

1. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://samopomocbabska.cpk.org.pl/user/register i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. Użytkowniczką może zostać każda kobieta. Ma ona obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia profilu użytkowniczki.

 

3. Dokonując rejestracji w serwisie, użytkowniczka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

 

4. Użytkowniczka wyraża zgodę na prezentację swoich danych osobowych w Profilu Użytkowniczki (zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami).

 

5. Użytkowniczka ma obowiązek powiadomienia Serwisu o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych Użytkowniczki.

 

6. Konto nieużytkowane, na które użytkowniczka nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i za pośrednictwem którego nie dokonano żadnej transakcji, może zostać usunięte, po uprzednim poinformowaniu użytkowniczki o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

7. W wypadku naruszenia przez użytkowniczkę niniejszego Regulaminu, jej konto może zostać tymczasowo zablokowane. Jeśli naruszenie ma rażący charakter, jest świadomym działaniem na szkodę serwisu bądź użytkowniczka już wcześniej otrzymał/a upomnienie za łamanie zapisów Regulaminu, konto użytkowniczki może zostać usunięte.

 

II Ogólne prawa i obowiązki Użytkowniczek serwisu Samopomoc Babska

 

1. Użytkowniczki i mają prawo do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, w tym mogą:

 

a) uczestniczyć w wymianach;

 

b) uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach oraz innych inicjatywach organizowanych w ramach inicjatywy Samopomoc Babska;

 

c) informować o niedogodnościach związanych z działaniem serwisu i zgłaszać problemy powstałe na drodze wymian;

 

d) zrezygnować z uczestnictwa w serwisie lub zawiesić konto na okres maksymalnie 6 miesięcy.

 

2. Użytkowniczki zobowiązują się do:

 

a) aktualizowania swoich danych oraz potrzeb i usług w serwisie;

 

b) wpisywania opinii z odbytych wymian do serwisu w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty wykonania usługi.

 

3. Zabrania się użytkowniczkom zamieszczania w serwisie treści, które:

 

a) są sprzeczne z obowiązującym prawem;

 

b) naruszają prawa osób trzecich;

 

c) naruszają prawa autorskie;

 

d) są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe;

 

e) zawierają treści wzywające do nienawiści bądź dyskryminacji ze względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, wiek bądź na innym tle;

 

f) nawołują do aktów przemocy;

 

g) obrażają użytkowniczki lub inne osoby;

 

h) promują inne strony internetowe bądź zawierają treści o charakterze reklamowym;

 

i) zawierają treści o charakterze pornograficznym;

 

j) bądź stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym punkcie.

 

4. W wypadku zamieszczenia przez Użytkowniczkę treści stanowiących naruszenie Regulaminu, mogą one zostać usunięte bez informowania Użytkowniczki o tym fakcie.

 

5. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie systemu ogłoszeniowego – w tym umieszczanie ogłoszeń fikcyjnych.

 

6. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

III Zasady wymiany usług

 

1. Każda użytkowniczka deklaruje, jakie usługi może i chce świadczyć na rzecz innych osób zarejestrowanych w serwisie.

 

2. Strony wymiany uzgadniają zakres, czas trwania i inne szczegóły związane z usługą przed jej wykonaniem.

 

3. Każda transakcja między użytkowniczkami jest odnotowywana przez dodanie komentarza pod ogłoszeniem.

 

3. Wymiana usług może, ale nie musi mieć bezpośredniego charakteru.

 

4. Wszystkie użytkowniczki zobowiązani do uszanowania prywatności innych użytkowniczek.

 

5. Serwis Samopomoc Babska w żaden sposób nie wiąże się z rozliczeniami finansowymi.

 

IV Ogłoszenia i opinie

 

1. Ogłoszenie może wystawić każda zarejestrowana Użytkowniczka. Ogłoszenie może dotyczyć zarówno proponowanej jak i oczekiwanej pomocy.

 

2. Każde ogłoszenie może zostać zweryfikowane pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.

 

3. Użytkowniczka może wystawić drugiej stronie wymiany opinię. Opinia powinna odzwierciedlać przebieg kontaktów z drugą stroną podczas wyświadczonej usługi jak i po tym fakcie.

 

4. Opinie z odbytych wymian należy zamieścić w serwisie w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty wykonania usługi.

 

5. Otrzymane opinie widoczne są w profilu użytkowniczki.

 

V Polityka ochrony prywatności

 

1. Serwis Czas Kobiet zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowniczek w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

2. Dane osobowe użytkowniczek nie są udostępniane osobom postronnym. Wyjątkiem są sytuacje niezgodne z polskim prawem, sytuacje, gdy istnieje zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowniczki bądź na żądanie organów państwowych, gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

3. Serwis Czas Kobiet może przygotowywać opracowania dotyczące działalności serwisu w sposób niepozwalający na identyfikację indywidualnych użytkowniczek.

 

4. Użytkowniczka wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez serwis Czas Kobiet w celu badania zachowań, preferencji i potrzeb osób korzystających z serwisu oraz w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis Czas Kobiet, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 

5. Użytkowniczka wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji, komunikatów i innych wiadomości związanych z korzystaniem z serwisu Czas Kobiet.

 

6. Użytkowniczki/użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Każde wprowadzone przez użytkowniczkę dana można bezpiecznie usunąć z serwisu.

 

VI Odpowiedzialność inicjatywy Samopomoc Babska oraz Fundacji Centrum Praw Kobiet

 

1. Serwis Samopomoc Babska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowniczki oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.

 

2. Serwis nie jej stroną w umieszczanych Ogłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.

 

3. Serwis Samopomoc Babska nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób wykonujących usługi, ani za szkody na zdrowiu lub mieniu powstałe w czasie wymiany.

 

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialność, za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych serwisu.

 

5. Korzystanie z serwisu odbywa się na koszt i ryzyko użytkowniczki.